fbpx

Mülkiyet biçimine göre sınıflandırma

hafif yük raf sistemi

Mülkiyet biçimine göre depolar, özel, kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar, kontratlı depolar ve leasing depolar şeklinde ayrılmaktadır.

Özel Depolar

Özel depolar, mülkiyeti kişi veya kuruma ait olan depolardır. Arazi, bina ve ekipman yatırımları depo sahibi tarafından karşılanmaktadır. Depo operasyonları, işgücü, yönetim, kontrol ve izleme, esneklik, sigorta, risk ye tehlikeler (kayıp, hasar, iş kazası, yangın, vb.), maliyetler ve vergiler, depo sahibi sorumluluğundadır. Özel depolar, imalat tesisinin içinde olabileceği gibi işletme faaliyet alanına göre farklı coğrafi bölgelerde de olabilmektedir.
Bu depolarda işletme amaçlarına uygun bir biçimde hammadde, yarı mamul ve nihai ürün depolaması yapabilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ait Depolar

Kamu kurum ve kuruluşları çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterebilmektedir. Hastane, üniversite, adliye, banka, belediye vb. farklı amaçlarla kurulmuş kamu tarafından işletilmekte olan birim ve onlara ait depo (ayniyat vb.) bulunmaktadır. Lojistik alanında ise deniz ve hava limanlarındaki depolama alanları, konteyner sahaları, demiryollarına ait terminal ve ambarlar, silolar ve antrepolar ilk akla gelen yerlerdir.

Kontratlı Depolar

Bir deponun tamamı veya bir bölümünün sözleşme esasları dahilinde kiralanmasıdır. Kiralama yöntemi ile arazi, bina, park alanları gibi depo ilk yatırım maliyetleri ortadan kaldırılmış olmaktack İşletme amacına uygun bir yerleşim noktası ve talebe karşı esneklik getirişi vardır. Ayrıca, kiralayan taraf için pazar gelişimi ve rekabet gibi konular açısından önemli risklere karşı önlem alma fırsatı verir.

Finansal Kiralama (Leasing) Depolar

Finansal kiralamada, doğrudan kredi verme yerine; kredi kuruluşu, müşterisine fon tesis etmekte, bu fon ile müşterinin istediği ve seçtiği taşınır veya taşınmazı satın almakta, finansal kiralama konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti kredi kuruluşunda kalmakta, zilyetliği (kullanımı) ise müşteriye devredilmektedir. Müşteri malın kullanımı karşılığında kredi kuruluşuna bir bedel (kira) ödemekte; süre sonunda mal ya kredi kuruluşuna iade edilmekte veya müşteri tarafından satın alınmaktadır. Leasing depolar, finansal kiralama firması aracılığı ile sağlanan depolardır. Leasing anlaşması yapan taraf kiracı) açısından en önemli faydası ihtiyaca uygun bir biçimde “kullanıma hazır depo”nun sağlanmasıdır. Böylelikle zaman ve maliyet faydası yaratılmaktadır. Leasing sözleşmesi içerisinde ticari ve hukuki sorumluluklar belirlenmektedir. Kiralama süresi, kapsamı ve sözleşme sonundaki opsiyonlar karşılıklı olarak görüşülmektedir. Bu kapsam içerisinde depo içi bina, donanım ve yasal sorumluluklar detaylı bir şekilde incelenmelidir. Depo kararları başlıklı ilerleyen bölümde kiralama ve leasing konuları yeniden ele alınacaktır.

YUKARI