fbpx

Depo Emniyeti ve Yönetmelikler

sırt sırta raf sistemi

Dolayısıyla muhtemel depo risklerinin gerçekleşmeden çok önceden tanımlanması ve her biri için emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Örneğin; forkliftler ve diğer elleçleme araçları operasyonları süresince ciddi yaralanmalara ve kazalara neden olabilmektedir.
Konveyörlerin tamir-bakım ve kullanımı sırasında görevli personel ellerini konveyörlerin dişlileri arasına sıkıştırabilmekte, bunun sonucunda uzuv kaybına yol açabilecek kazalar söz konusu olabilmektedir.
Depo operasyonlarında kol gücünün yoğun olarak kullanılması sonucunda depo kazaları otomasyon sistemlerine göre daha riskli olabilmektedir.
Depo sahalarında mekanik kazaların dışında gürültü, yangın, yük kaymaları ve düşmeleri gibi farklı risk ve tehlikeler de bulunmaktadır.
Depolarda risklere yönelik aşağıdaki emniyet ve güvenlik önlemlerinin bulunması gerekmektedir.

  • Ürünün elle taşınması ve ergonomi
  • Malzeme elleçleme
  • Endüstriyel elleçleme ekipmanları
  • İstifleme sahasına ilişkin güvenlik
  • Yangından koruma
  • Kişisel koruyucu donanımlar
  • Kimyasalların güvenli kullanımı
  • Tehlikeli maddelerin depolanması ve elleçlenmesi
  • Kapsamlı bir güvenlik programı
  • Tesis acil durum planları

Etkin bir depo emniyet ve güvenlik sisteminin kurulmasında yukarıda sayılan tüm konu başlıklarının her birisi için ayrı ayrı ve her birini kapsayacak şekilde bütünleşik bir yapının oluşturulması gerekmektedir.
Örneğin; malzeme istiflemeyle ilgili oluşturulması gereken güvenlik altyapısı; birkaç temel prensip içermektedir.
Bu prensipler arasında ürünlerin her hangi bir nedenle depo çalışanlarının üzerine düşmeyecek şekilde zemin üzerine yığılması (ürünlerin üst üste istiflenmesi) ve gerekmesi halinde rafa yerleştirilmesi sayılabilmektedir.
İstiflemede emniyetin sağlanmasının en temel kuralı depodaki yüklerin düz bir zemine yerleştirilmesi ve alttaki yükün ya da rafın ölçülerini tehlikeli olacak şekilde aşmamasıdır. İstifleme emniyetine ilişkin depolarda kullanılması gereken emniyet kontrol listelerinin hazırlanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Emniyet kontrol listesi içinde bulunan her bir madde deponun belirli bir standartta yönetimi için gerekli altyapıyı oluşturmakta ve insan, makine- teçhizat, depo binası ile yönetim konularının etkileşimini içermektedir.
Bütün bu unsurlar içerisindeki herhangi bir eksikliğin emniyet zaafiyetine neden olacağı açıktır ve kısa sürede giderilmesi bir zorunluluktur.
Depo emniyetinin asli unsurlarının başında depo personelinin emniyet ve güvenlik prensipleri çerçevesinde faaliyette bulunuyor olması gelmektedir.
Depolamada kullanılan ekipmanların kapasitelerinin üzerinde zorlanması iş güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Aynı şekilde depo personelinin kapasitelerinin üzerinde iş yüklenmeleri de iş kazalarına yol açabilmekte, dolayısıyla iş güvenliğini ortadan kaldırabilmektedir.
Bu kapsamda depo personelinin kapasiteleri zorlanmadan güvenli bir şekilde çalışmaları için önemli yasal düzenlemelerden birisi de Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’dir. Yönetmelik personellerin düzenlemede belirtilmiş ağırlıklar çerçevesinde elle taşıma yapabileceklerini hükme bağlamaktadır.

YUKARI